Avís legal

L’Ajuntament de Barcelona, a través d’aquest web:

 • Busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat.

  La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

  L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. L’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè els proveïdors d’aquesta informació en garanteixin l’actualització i el respecte segons la normativa vigent.

  Es persegueix que la informació que es difon sigui completa, veraç, precisa, útil i accessible, i que compleixi els requisits de qualitat previstos en la legislació vigent.

 • Permet l’accés amb independència de l’opció tecnològica dels usuaris i usuàries, particularment mitjançant les tecnologies basades en estàndards oberts.
 • Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.
 • Segueix una política de cookies (galetes) respectuosa amb la privacitat.
 • Permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que aquest avís legal preveu i que la legislació vigent imposa.

  L’Ajuntament de Barcelona permet la reutilització de totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:

  • No alterar el contingut de la informació.
  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Esmentar la font de la informació.
  • Indicar la data de la darrera actualització de la informació.
  • No donar a entendre que l’Ajuntament patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

  La possibilitat de reutilitzar informació quedarà en tot cas limitada per la necessària protecció d’altres drets, béns o interessos d’acord amb el que la legislació vigent estableix. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de salvaguardar el règim de propietat intel•lectual i industrial i el règim de protecció de les dades personals. En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel•lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel•lectual que s’hagi establert en cada cas (vegeu l'apartat “Propietat intel•lectual i industrial”). Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions de les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

 • Protegeix la propietat intel•lectual industrial i fomenta les llicències obertes.

  L’Ajuntament de Barcelona és el titular dels drets de propietat intel•lectual de les obres i prestacions que integren aquest web, o bé en té la cessió d’ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari d’aquest web, com també els textos, les imatges i els enregistraments que s’hi contenen. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions més enllà de les activitats directament autoritzades per la llei de propietat intel•lectual, requereix l’autorització del titular.

  Les marques, noms comercials i signes distintius que apareguin en aquest web poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o no quedi emparat per la llei.

  Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa una infracció d’algun dret de propietat intel•lectual o industrial, ha de notificar-ho a l’Ajuntament de Barcelona indicant el seu nom, la titularitat de drets (aportant-ne la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

 • S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.

  L’Ajuntament assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, hi són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes en els articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de l’esmentada llei.

  L’Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes a l’Ajuntament.

Comparteix