Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Back

Titularitat:
or

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya -

Address:
Av Josep Tarradellas, 20*30
District:
Eixample
Neighborhood:
la Nova Esquerra de l'Eixample
City:
Barcelona
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya -
Address
Av Josep Tarradellas, 20*30

Phone number

Switchboard:
932925400
Tel.:
932925417 Subscripcions
Fax:
932925435

If you would like to make a correction related to this organisation or facility...let us know